Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 ARCHER BV, met maatschappelijke zetel te Stijfselrui 46, 2000 Antwerpen is ingeschreven in de Kruispuntbank der Onderne mingen

(KBO) onder het nummer BE 1006.022.731.

1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen ARCHER BV en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent

deze te aanvaarden.

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege ARCHER BV. Offertes en

prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 14 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden

kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen. 

4. Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van

onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door ARCHER BV.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1 Elk factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend bij aanvangsdatum van het traject dat vermeldt staat op de factuur die ingaat op de derde werkdag nadat ARCHER BV een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of op de dag die volgt nadat ARCHER BV een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire

schadevergoeding conform art. XIV.4 WER.

Bovendien is er op dat moment een referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en

uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.2 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van ARCHER BV, in geval van betwisting , door middel

van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. 

6. Overmacht

6.1 Indien ARCHER BV de diensten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft ARCHER BV het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd. 

7. Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan ARCHER BV. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door ARCHER BV kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat ARCHER BV de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 ARCHER BV is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. ARCHER BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van ARCHER BV is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling. 

8. Intellectuele eigendom

8.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk bescherm d en blijven eigendom van ARCHER BV. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

8.2 Als er in de contractuele relatie met de klant intellectuele eigendom tot stand komt, dan blijven de intellectuele rechten bij de klant, tenzij er anders overeengekomen wordt.

9. Privacy

9.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient ARCHER BV te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: na am, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. ARCHER BV is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze

gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

9.2 In bepaalde omstandigheden is ARCHER BV verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure ARCHER BV hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien ARCHER BV van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de

opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale

activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

9.3 Indien ARCHER BV alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht vo or om ook alle

persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal ARCHER BV de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in

kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

9.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

9.5 ARCHER BV draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegeven s van de

opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

10. Varia en geschillenregeling

10.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door ARCHER BV van alle andere haar toekomende

wettelijke of contractuele rechten.

10.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met ARCHER BV afgesloten overeenkomst over te dragen

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCHER BV. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3 Een eventuele in gebreke blijven van ARCHER BV om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden,

zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

10.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de

andere bepalingen.

10.5 In de relatie tussen ARCHER BV en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door ARCHER BV

worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar ARCHER BV gevestigd is, onverminderd het recht voor ARCHER BV om

gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.